Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Nejsem spokojen s podmínkami ve věznici

Při nástupu do vězení se vždy seznámíte s vnitřním řádem věznice. Z něho se dozvíte, jaká jsou Vaše práva a povinnosti a jaký režim ve věznici funguje. Pokud máte pochybnosti o postupu členů Vězeňské služby nebo si myslíte, že nejsou dodržována Vaše práva, máte několik možností, jak postupovat.

Kam se mám se stížností obrátit?

S jakýmikoliv námitkami se osobně obraťte na jakéhokoliv zaměstnance oddělení výkonu trestu nebo přímo na ředitele věznice. Svou stížnost můžete konzultovat také se státním zástupcem, který pravidelně do věznice dochází.

Nejsem spokojen s vyřízením mé stížnosti. Co můžu dělat?

Můžete podat stížnost přímo generálnímu řediteli Vězeňské služby České republiky na adrese:

  • Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.

Stížnost můžete podat také na Oddělení stížností a kontrol Vězeňské služby a Probační a mediační služby na adresu:

  • Ministerstvo spravedlnosti, Oddělení stížností a kontrol Vězeňské služby a Probační a mediační služby, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2.

Co má stížnost proti vyřízení mé původní stížnosti obsahovat?

  • Vaše jméno a adresu nebo kontaktní poštovní adresu
  • čeho se stížnost týká, tedy stručný popis toho, čeho se domáháte nebo jaké Vaše právo bylo porušeno a jakým způsobem
  • datum a Váš podpis
  • odpověď Vězeňské služby na předchozí stížnost, které nebylo vyhověno.

Platí se za podání stížnosti?

Za podání stížnosti nic neplatíte.

Jakým způsobem mohu podat stížnosti na zdravotní péči?

Stížnost můžete podat Vy, Váš zákonný zástupce nebo Vámi zmocněná osoba. V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje, může stížnost podat osoba blízká. Stížnost adresujte Generálnímu ředitelství Vězeňské služby ČR, která je povinna ji do 30 dnů vyřídit.

Pokud s jejím vyřízením nesouhlasíte, můžete podat stížnost proti vyřízení původní stížnosti Ministerstvu spravedlnosti. V ní uveďte důvody nesouhlasu s vyřízením původní stížnosti Vězeňskou službou ČR. V případě zjištění důvodnosti podané stížnosti je ministerstvo oprávněno uložit poskytovateli, tj. Vězeňské službě ČR, nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění.

Jakým způsobem mohou podat stížnost na podmínky ve vězení třetí osoby (např. příbuzní)?

Stížnost se podává u orgánu, který vede řízení, tedy nejprve ve věznici, kde k události došlo, nebo na Generální ředitelství Vězeňské služby ČR. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti u těchto dvou institucí se obraťte na Ministerstvo spravedlnosti podle výše uvedených instrukcí.