Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zákon o střetu zájmů

Evidenční orgán pro zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační službu, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Rejstřík trestů, Justiční akademii a Vězeňskou službu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

Správce registru:

odbor informatiky

email: oi@msp.justice.cz

Kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel):

Kateřina Moravová (tel. 221997466) email: kmoravova@msp.justice.cz

Blanka Durnová  (tel. 221997486)  email: bdurnova@msp.justice.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení   (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Ministerstvo spravedlnosti je evidenčním orgánem pouze pro veřejné funkcionáře - zaměstnance Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti, mezi které patří soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Rejstřík trestu, Justiční akademie a Vězeňská služba, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 2 zákona).

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet  do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Ministerstvo spravedlnosti neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

 Ochrana osobních údajů          

Žádosti o zpřístupnění informací dle § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona:

Formulář „Čestné prohlášení" a formuláře „Žádost" jsou ke stažení v rubrice „Formuláře a tiskopisy". 

Závěry mezirezortní pracovní skupiny k zákonu o střetu zájmů ze dne 10. 7. 2008

Závěry mezirezortní pracovní skupiny k zákonu o střetu zájmů ze dne 28. 4. 2009